Zorg voor kinderen

Passend Onderwijs op Aurora

We doen het samen, daar draait het om bij Aurora.

Elk kind verdient de zorg die het nodig heeft. Wij vragen ons daarom niet af:

“wat heeft een kind?”  Maar: “wat heeft een kind nodig?”

In eerste instantie biedt de leerkracht de hulp die een kind nodig heeft. Dit geldt op zowel cognitief - als sociaal emotioneel gebied. Soms is er iets extra’s nodig op cognitief gebied. Een leerling kan de stof te moeilijk of juist te makkelijk vinden. De leerkracht probeert zoveel mogelijk te differentiëren binnen de methode en meestal is dat voldoende. Mocht dat niet het geval zijn dan bespreekt de leerkracht dit eerst met de intern begeleider. Soms wordt hierbij extern advies gevraagd. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook op sociaal emotioneel gebied kan een kind iets extra nodig hebben. Zodra een leerkracht zich zorgen maakt over de sociaal emotionele ontwikkeling zal zij zo snel mogelijk met ouders in gesprek gaan. Ook hierbij kunnen de intern begeleider en/of externe partners  mogelijk een rol spelen.

Signaleren: zo vroeg mogelijk!
Vroegtijdig signaleren vinden wij erg belangrijk. Liever preventief hulp bieden dan afwachten tot het mis gaat. Ook hier geldt weer: we doen het samen.

Twee keer per jaar bespreekt de intern begeleider alle leerlingen met de leerkrachten. Samen bespreken zij wat er goed gaat en waar mogelijk moet worden bijgesteld. Buiten deze twee momenten kunnen leerkrachten altijd een leerling bespreken met de intern begeleider. Dit geldt ook voor ouders. In eerste instantie bespreken zij hun zorgen of vragen omtrent de ontwikkeling van hun kind met de leerkracht, maar een gesprek daarna met de intern begeleider is altijd mogelijk.

Passend Onderwijs Almere en ZorgTeam:
Elke school in Almere kan rekenen op ondersteuning vanuit Passend Onderwijs Almere. Er is regelmatig overleg tussen de intern begeleider en de begeleider passend onderwijs. Ook worden er observaties en onderzoeken uitgevoerd door Passend Onderwijs Almere. ( zie hiervoor hun eigen website: www.passendonderwijsalmere.nl).
Ongeveer 5 keer per jaar komt het ZorgTeam bijeen. De Jeugdarts, begeleider Passend Onderwijs, Schoolmaatschappelijk werkster, intern begeleider en leerkracht van uw kind zijn hierbij aanwezig. In dit overleg bespreken wij de zorg over een kind. We zien het ZorgTeam als een denktank. Samen bekijken we wat er nodig is, welke route er gevolgd moet worden om het kind zich goed te kunnen laten ontwikkelen. Ouders wordt vooraf om toestemming gevraagd en zullen soms ook worden uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn. Terugkoppeling van het advies gebeurt door de leerkracht.
 
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Hierin wordt aangegeven wat de school de leerlingen kan bieden op het gebied van (extra) zorg.  Ouders kunnen op deze manier bekijken welke school hun kind de meest passende zorg kan bieden. In de loop van een schooljaar veranderen situaties nog wel eens. Daarom is het op Aurora ook de gewoonte dat er altijd eerst een uitgebreid intakegesprek plaatsvindt. Het is belangrijk, bij specifieke zorgvragen, deze direct te bespreken. Samen kijken we dan of we de juiste ondersteuning kunnen bieden.
Schoolondersteuningsprofiel Aurora
 
Partners: ook zij helpen mee
Op Aurora zijn een aantal externe praktijken gevestigd. Veel expertise is dus in huis. Zowel voor ouders als leerkrachten. Ouders kunnen bij hen terecht voor advies en/ of voor onderzoek en behandeling van hun kind. Praktijken die bij ons in het gebouw zijn gevestigd zijn: